Barnefordeling

Barnefordeling

Barnefordeling

Våre advokater tilbyr advokathjelp i barnefordelingssaker (foreldretvistsaker). Vi har lang erfaring med mekling både i og utenfor rettsapparatet. Vi er landsdekkende og prosederer saker for alle landets domstoler. Sentrale begreper er

 • Mekling
 • Foreldreansvar
 • Daglig omsorg (fast bosted)
 • Samvær med barna


Når retten skal ta avgjørelser om disse temaene gjøres det ut fra kriteriet ”barnets beste”. «Barnets beste» er et skjønnsmessig kriterium, som innebærer at spørsmål om foreldreansvar, barnets bosted og samvær skal avgjøres ut fra en konkret helhetsvurdering av barnets interesser i den enkelte sak. Barnets beste skal også være styrende for saksbehandlingen. Behandlingen av en barnefordelingssak skal skje så raskt som mulig og loven legger i stor grad opp til at partene skal komme til enighet.

I avgjørelser om hvor barnet skal bo, har tidligere rettsavgjørelser meget begrenset verdi, men rettspraksis kan gi veiledning om hvilke momenter det generelt er naturlig å trekke inn i barnets beste-vurderingen og om avveiningen av de forskjellige momenter.

Viktige momenter som ofte vektlegges er:

 • Risikoen ved miljøskifte
 • Hensynet til best samlet foreldrekontakt (unngå hindring av samvær)
 • barnets eget ønske (barn skal høres når de er over 7 år. Det skal legges stor vekt på barnets mening når barnet er over 12 år).
 • Barnets følelsesmessige tilknytning til hver av foreldrene.
 • Omsorgsmulighetene fremover
 • Foreldrenes personlige egenskaper
 • Risiko for seksuelle overgrep
 • Hensynet til ikke å dele søskenflokken

Etter samlivsbrudd står foreldrene fritt til å avtale delt omsorg (delt bosted).
Selv om foreldrene ikke er enige kan domstolene etter lovendring med ikrafttredelse 01.07.10 gi dom for delt bosted, forutsatt at det foreligger “særlige grunner”.

Om man ikke skulle komme til enighet, anbefaler vi å søke juridisk bistand så snart som mulig, idet vi kan gi råd om strategiske valg som kan få stor betydning for den fremtidige løsningen for barna.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+