Forretningsjus

Forretningsjus

Forretningsjus

Bred forretningsmessig forståelse

Flere av advokatene i Advokatsenteret har mange års erfaring med forretningsjus, både som ansatt advokat i ulike bedrifter og som ekstern advokat. Det betyr at vi har erfaring fra å se bedriftens juridiske problemer utfra et bred forretningsmessig perspektiv, og ikke bare vurdere det rent juridiske. For at advokaten skal fungere som en god rådgiver, er det i mange rettslige vurderinger viktig å se utover jussen og også vurdere andre forhold.

Tett og løpende oppfølgning med fast advokat

Vi tilstreber og ønsker primært å ha et tett og løpende forhold til våre forretningsklienter basert på lokal forankring og en fast advokatkontakt. Hos oss vil du ikke oppleve stadig skifte av advokater på dine saker, men alltid forholde deg til din faste advokat. En advokat som etter hvert kjenner bedriften og forstår bedriftens behov.

Fleksibel, løsningsorientert og rask håndtering

En av våre målsetninger er å tilby fleksibel og rask løsning av bedriftens juridiske saker. Vi er alltid tilgjengelig på mobil, epost og for møter. Vi ser verdien av å løse saker raskt, fordi det ofte gagner bedriften best. Mye kan gjøres på telefon og ved muntlig rådgivning, uten at det skal skrives lange utredninger.

Rimelig priser til god kvalitet

Selv om effektiv og rask saksbehandling er et mål, så må det ikke gå på bekostning av kvalitet. Vi tilstreber alltid å gi god kvalitet i vårt arbeid. Men det er en viktig balansegang mellom kostnad og kvalitet. I noen saker trengs det stor innsats, mens mange saker kan løses raskt uten betydelige advokatkostnader. Våre priser er rimelig sammenlignet med advokat-markedet generelt.

Fagområder

Innenfor det forretningsjuridiske fagfelt dekker vi de fleste rettsområder, inkludert:

 • Kontraktsrett; inngåelse, tolkning og håndhevelse av avtaler.
 • Selskapsrett; generell kunnskap om ASA, AS, DA , ANS og Stiftelser, etablering, sammenslåing og oppløsning av selskaper og stiftelser, aksjonæravtaler, drift av selskap/stiftelse, daglig ledelse, aksjonærspørsmål, fullmaktspørsmål, myndighetsrelasjoner, rapporteringsplikter.
 • Styrearbeid; styrets arbeid, styrets plikter og ansvar, forholdet til daglig leder og forholdet til aksjonærene/ eierne/andre rettighetshavere.
 • Immateriell rett; varemerker, opphavsrett, logo, patenter.
 • Samarbeidsavtaler; forhandleravtaler, agent- og franchise-avtaler, andre samarbeidsavtaler.
 • Erverv og salg; bistand ved salg eller kjøp av eierandeler og bedrifter.
 • Konkurranserett; meldeplikt ved erverv, markedsdeling, ulike konkurranserettslige problemstillinger
 • Tvistesaker; håndtering av tvistesaker, forhandlinger, prosess for forliksråd og domstoler
 • Arbeidsrett(se også egen infoside)

  • Utarbeide arbeidsavtaler
  • Oppsigelse og avskjed
  • Omorganisering og nedbemanning
  • Virksomhetsoverdragelse og arbeidsrettslige spørsmål derom
  • Løpende rådgivning i personalsaker/spørsmål
  • Forhandlinger og prosedyre for domstolene

   

 

 

 

 

 

 

 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+